พระครูโพธิชยานุสิฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งในวันนี้เป็นการตรวจเยี่ยมส่วนงาน : สำนักวิชาการวิทยาเขตหนองคาย และวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย

ณ อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๑