2-1
1 (1)
5-1
6

พระครูโพธิชยานุสิฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งในวันนี้เป็นการตรวจเยี่ยมส่วนงาน : สำนักวิชาการวิทยาเขตหนองคาย และวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย ณ อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๑ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.

พระครูโพธิชยานุสิฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งในวันนี้เป็นการตรวจเยี่ยมส่วนงาน : สำนักวิชาการวิทยาเขตหนองคาย และวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย ณ อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๑

พระครูโพธิชยานุสิฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งในวันนี้เป็นการตรวจเยี่ยมส่วนงาน : สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย ๓ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.

พระครูโพธิชยานุสิฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งในวันนี้เป็นการตรวจเยี่ยมส่วนงาน :  สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย ๓ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.

พระครูภาวนาธรรมโฆสิต,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย มอบเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้แก่สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย สำนักวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย และประธานหลักสูตรแต่ละหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) และการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)

พระครูภาวนาธรรมโฆสิต,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย มอบเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้แก่สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย สำนักวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย และประธานหลักสูตรแต่ละหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  และการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ อาคารพระธรรมมงคลรังษี (คำบ่อ อรุโณ)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย

ประชุมจัดทำ Improvement Plan การประกันคุณภาพการศึกษา

ประชุมจัดทำ Improvement Plan การประกันคุณภาพการศึกษาวันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น.พระครูโพธิชยานุสิฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานประชุมหตัวแทนแต่ละหลักสูตร และคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อจัดทำ Improvement Plan และเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับส่วนงาน ในการนี้ ได้ให้ตัวแทนแต่ละหลักสูตรได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของแต่ละหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อยกระดับการศึกษาและการประเมินคุณภาพที่ได้มาตรฐานต่อไป ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพระใส อาคาร 3 พระธรรมมงคลรังษี (คำบ่อ อรุโณ) มจร วิทยาเขตหนองคาย

พระครูภาวนาโพธิวิสุทธิ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ เป็นประธานประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาเขตหนองคาย ครั้งที่ 2/2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมเมตตาบารมี อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พระครูภาวนาโพธิวิสุทธิ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ เป็นประธานประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาเขตหนองคาย ครั้งที่ 2/2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมเมตตาบารมี อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พระครูภาวนาธรรมโฆสิต,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย มอบเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้แก่สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย สำนักวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย และประธานหลักสูตรแต่ละหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) และการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)

พระครูภาวนาธรรมโฆสิต,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย มอบเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้แก่สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย สำนักวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย และประธานหลักสูตรแต่ละหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  และการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ อาคารพระธรรมมงคลรังษี (คำบ่อ อรุโณ)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย

ประชุมจัดทำ Improvement Plan การประกันคุณภาพการศึกษา

ประชุมจัดทำ Improvement Plan การประกันคุณภาพการศึกษาวันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น.พระครูโพธิชยานุสิฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานประชุมหตัวแทนแต่ละหลักสูตร และคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อจัดทำ Improvement Plan และเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับส่วนงาน ในการนี้ ได้ให้ตัวแทนแต่ละหลักสูตรได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของแต่ละหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อยกระดับการศึกษาและการประเมินคุณภาพที่ได้มาตรฐานต่อไป ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพระใส อาคาร 3 พระธรรมมงคลรังษี (คำบ่อ อรุโณ) มจร วิทยาเขตหนองคาย

พระครูโพธิชยานุสิฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งในวันนี้เป็นการตรวจเยี่ยมส่วนงาน : สำนักวิชาการวิทยาเขตหนองคาย และวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย ณ อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๑ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.

พระครูโพธิชยานุสิฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งในวันนี้เป็นการตรวจเยี่ยมส่วนงาน : สำนักวิชาการวิทยาเขตหนองคาย และวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย ณ อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๑

พระครูโพธิชยานุสิฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งในวันนี้เป็นการตรวจเยี่ยมส่วนงาน : สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย ๓ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.

พระครูโพธิชยานุสิฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งในวันนี้เป็นการตรวจเยี่ยมส่วนงาน :  สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย ๓ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.

พระครูภาวนาโพธิวิสุทธิ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ เป็นประธานประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาเขตหนองคาย ครั้งที่ 2/2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมเมตตาบารมี อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พระครูภาวนาโพธิวิสุทธิ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ เป็นประธานประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาเขตหนองคาย ครั้งที่ 2/2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมเมตตาบารมี อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Monthly Weekly Daily List

September 2023

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1