พระครูภาวนาโพธิวิสุทธิ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ เป็นประธานประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาเขตหนองคาย ครั้งที่ 2/2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมเมตตาบารมี อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พระครูภาวนาโพธิวิสุทธิ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ เป็นประธานประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาเขตหนองคาย ครั้งที่ 2/2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมเมตตาบารมี อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *