ประชุมจัดทำ Improvement Plan การประกันคุณภาพการศึกษา

ประชุมจัดทำ Improvement Plan การประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น.
พระครูโพธิชยานุสิฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานประชุมหตัวแทนแต่ละหลักสูตร และคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อจัดทำ Improvement Plan และเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับส่วนงาน
ในการนี้ ได้ให้ตัวแทนแต่ละหลักสูตรได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของแต่ละหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อยกระดับการศึกษาและการประเมินคุณภาพที่ได้มาตรฐานต่อไป ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพระใส อาคาร 3 พระธรรมมงคลรังษี (คำบ่อ อรุโณ) มจร วิทยาเขตหนองคาย


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *