พระครูภาวนาธรรมโฆสิต,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย มอบเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้แก่สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย สำนักวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย และประธานหลักสูตรแต่ละหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) และการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)

พระครูภาวนาธรรมโฆสิต,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย มอบเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้แก่สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย สำนักวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย และประธานหลักสูตรแต่ละหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 

และการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ อาคารพระธรรมมงคลรังษี (คำบ่อ อรุโณ) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *